Factsheet huwelijksdwang

Doel:
Categorie: Kringavonden

Factsheet over huwelijksdwang in Nederland door Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot een huwelijk, door ouders, familie of gemeenschap. Het is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft (hebben) over de sluiting van de huwelijkse verbintenis en daarmee niet instemt (instemmen). Onder deze situatie wordt mede begrepen: het wel meewerken aan de formele (wettelijke) huwelijkshandelingen, doch onder lichamelijke of geestelijke bedreiging.1 Het kernbegrip binnen huwelijksdwang is ‘dwang’. Dwang kan in de vorm van sociale druk, psychische druk, intimatie, dreiging, fysiek geweld, isolatie of dreiging met achterlating in het buitenland plaatsvinden. Er is dus sprake van een glijdende schaal van zachte dwang, in de vorm van sociale en psychische druk, tot onder dreiging van fysiek en/of psychisch geweld dochter of zoon dwingen met een door de ouders of andere familieleden uitgezochte partner te trouwen. Of te trouwen vóór een bepaalde leeftijd. Als dwang de vorm aanneemt van – dreiging met – lichamelijk geweld, dan wordt het aangemerkt als strafbaar gedrag (huiselijk geweld of eergerelateerd geweld), dat via het strafrecht (en hulpverlening) aangepakt kan worden (zie punt 6: Nederlands beleid tegen huwelijksdwang).

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.

In 2015 voerde het kennisplatform een project uit om gemeenten en sociale wijkteams te ondersteunen en adviseren bij preventie, signalering en aanpak van schadelijke traditionele praktijken, waaronder huwelijksdwang. Deze factsheet is een van de resultaten van het project. Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: