Ouderenmishandeling in Nederland

Doel:
Categorie: Kerkleiders

Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.

Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk is. Op basis van een enquête uit 1996 zijn er jaarlijks naar schatting 200.000 slachtoffers van ouderenmishandeling. Aangezien die enquête twintig jaar oud is, is er grote behoefte aan inzicht in de huidige aard, omvang en oorzaken van ouderenmishandeling. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op verzoek de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de huidige kennis bijeengebracht. Dat is gedaan met actuele gegevens uit kwalitatief onderzoek, uit enquêtes onder ouderen en onder professionals en vrijwilligers en uit registraties. Deze bundel toont tevens de hiaten in de kennis over ouderenmishandeling, die onderwerp kunnen zijn voor vervolgonderzoek dat de staatssecretaris wil laten uitvoeren.

Over 

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Sociaal en cultureel planbureau - Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:

a wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
b bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;
c informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

Het SCP verricht deze taken in het bijzonder bij problemen die het beleid van meer dan één departement raken. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het SCP te voeren beleid. Over de hoofdzaken hiervan heeft hij/zij overleg met de minister van Algemene Zaken; van Veiligheid en Justitie; van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; van Financiën; van Infrastructuur en Milieu; van Economische Zaken; en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: