Quickscan 'De mantel der liefde'

Doel:
Categorie: Literatuur

Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.

Waarom een onderzoek naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gemeenschappen? Aanleiding hiervoor zijn signalen en vragen die MOVISIE afgelopen jaren binnen kreeg van hulpverleningsinstanties en onderwijsinstellingen. Hulpverleners van niet-identiteitsgebonden instellingen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Jeugdzorg vroegen tijdens trainingen regelmatig hoe zij rekening konden houden met de culturele achtergrond en religieuze opvattingen van cliënten uit orthodox-protestantse gemeenschappen. Zij signaleerden bepaalde overeenkomsten tussen de situatie van cliënten met een orthodox-protestantse achtergrond en traditionele cliënten met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Deze groepen ervaren volgens hen vergelijkbare knelpunten zoals een hoge drempel om hulp te vragen en geslotenheid van de gemeenschappen. Aangezien MOVISIE zich in haar activiteiten om huiselijk en seksueel geweld te bestrijden tot dan toe niet expliciet had gericht op orthodox-protestantse gemeenschappen en er ook nauwelijks andere instanties onderzoek op dit terrein hebben gedaan, konden we de vragen van hulpverleners niet concreet beantwoorden. Om voortaan een goed onderbouwd antwoord te kunnen geven op deze en andere vragen, voerde MOVISIE dit verkennende onderzoek uit.

Over 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: