De feiten

Uit onderzoek naar huiselijk geweld blijkt dat 6,2% van de vrouwen en 4,7% van de mannen slachtoffer is geweest van lichamelijk en seksueel geweld. Andere vormen van huiselijk geweld zoals psychisch geweld, sociaal isoleren, stalking en economisch geweld zijn uitgesloten van het onderzoek.

graphic 2

Meer dan de helft van het gerapporteerde huiselijk geweld is geweld tussen partners en voormalige partners. Daarvan zijn vrouwen bijna zes keer vaker dan mannen slachtoffer van structureel geweld door de (voormalige) partner. De overige 44% van de geweldsincidenten werd gepleegd door broers, zussen, ouders of huisvrienden.  

Zie Factsheet Movisie: Huiselijk en seksueel geweld, feiten en cijfers, 2021,  
Zie infographic van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kindermishandeling

Voor wat betreft kindermishandeling: 12% van de scholieren tussen de 12-17 jaar rapporteert wel eens slachtoffer te zijn geweest. Het betreft 10% van de jongens en 15% van de meisjes. Op basis van ernstige vermoedens en bevestigde zaken blijkt dat 3% van de kinderen tussen 0-17 jaar te maken heeft gehad met kindermishandeling in 2017. Het gaat om een schatting van 90.000 tot 127.000 kinderen. Meisjes en jongens zijn even vaak slachtoffer van kindermishandeling maar meisjes wel vaker van seksueel misbruik en emotionele mishandeling.   

Bron: Ten Boom en Wittebrood, 2019Alink, Prevoo, van Berkel, Linting, Klein Velderman en Pannebakker, 2018  en zie ook de infographic.

Sprake van huiselijk geweld onder protestants christelijke gezinnen

Huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen komt grotendeels overeen met huiselijk geweld in niet orthodox-protestantse gezinnen (Movisie, 2012). Uit de quickscan van Movisie komen aanwijzingen naar voren dat er in orthodox-protestantse gezinnen mogelijk wel meer risicofactoren ten aanzien van huiselijk geweld zijn. Dit betekent echter niet dat er dan ook daadwerkelijk sprake is van meer of vaker huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen. Er zijn namelijk ook vanuit de wij-cultuur beschermende factoren aan te wijzen, zoals de zorg voor elkaar en een hecht netwerk van betrokken professionals die hulp kunnen bieden en veiligheid en bescherming kunnen organiseren. Deze beschermende factoren zouden het risico op huiselijk geweld juist kunnen verminderen.  

Bron: Movisie, ‘De mantel der liefde’ Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen, 2012, pagina 46-47.

Onderzoek ‘geweld tegen vrouwen’ onder kerkgangers

Ontwikkelingsorganisatie Tear zette in 2017 een peiling uit onder 2015 christenen. Hieruit komt naar voren dat 46 procent van de vrouwelijke respondenten ooit met fysiek en/of seksueel geweld te maken heeft gehad. Dat komt overeen met het Nederland-brede percentage van 45 procent dat uit onderzoek van het EU-Grondrechtenagentschap bekend is. Met psychisch geweld meegerekend, is 73 procent van de vrouwelijke respondenten minimaal met één vorm van geweld in aanraking gekomen. Zo'n 80 procent van de mensen zet stappen naar aanleiding van een geweldervaring, door bijvoorbeeld iemand in vertrouwen te nemen of professionele hulp te zoeken.  

Bron: Tear en Buro Belief, 2018Europees Grondrechtenagentschap, 2014 , Atria, 2014 .